STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MEDIÓW PUBLICZNYCH (tekst jednolity)

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę „Związek Pracodawców Mediów Publicznych” i zwana jest w dalszej części Statutu „Związkiem”.
 2. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2029 z późn. zm.).

§ 2

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 4

 1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji pracodawców.
 2. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.
 3. Związek może tworzyć swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Związek zostaje założony na czas nieoznaczony.

Rozdział II

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1)        reprezentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych członków,

2)        działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,

3)        oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków,

4)        prowadzenie polityki i wspieranie członków w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy,

5)        organizowanie i wspieranie kształcenia członków w sferze stosunków pracy,

6)        występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,

7)        prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa i ekonomii, organizacji i zarządzania,

8)        prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz członków.

 1. Związek stawia też sobie za cel integrowanie zrzeszonych członków w dążeniu do możliwie najpełniejszej realizacji misji publicznej określonej w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. t. j. z 2017 r. poz. 1414 z późn. zm.).

§ 6

Swoje zadania i cele Związek realizuje w szczególności poprzez :

1)        udział w negocjacjach umów zbiorowych, branżowych, zakładowych,

2)        tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu,

3)        prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania,

4)        występowanie w imieniu członków do agend rządowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz władz sądowych, w sprawach związanych z ich działalnością,

5)        delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych,

6)        zapewnienie członkom doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego, poprzez organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

7)        delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych i tworzenie stałych przedstawicielstw poza granicami RP,

8)        tworzenie fundacji, funduszy oraz ustanawianie stypendiów,

9)        prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

§7

Dla realizacji celów statutowych Związek może tworzyć fundacje i fundusze.

Rozdział III

Członkostwo

§ 8

 1. Członkostwo w Związku ma charakter dobrowolny i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka.
 2. Członkostwo dzieli się na :

1)        zwyczajne,

2)        honorowe.

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być spółki publicznej radiofonii i telewizji określone w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. t. j. z 2017 r. poz. 1414 z późn. zm.).
 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone dla działania i rozwoju nadawców publicznych w Polsce.
 3. Uchwały o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu.

§ 9

 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd stosowną uchwałą po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji przystąpienia do Związku.
 2. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmownej decyzji Zarządu. Uchwała Zebrania Ogólnego jest ostateczna.
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków – założycieli, którzy nabywają członkostwo z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 10

Członkowie zwyczajni Związku mają:

1)        czynne i bierne prawo wyborcze do organów statutowych Związku,

2)        prawo uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,

3)        prawo korzystania z pomocy i wsparcia ze strony Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji,

4)        prawo do dostępu i korzystania z wszelkich informacji o pracy Związku,

5)        prawo zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11

 1. Członkowie Związku związani są uchwałami podjętymi przez organy Związku w zakresie kompetencji statutowych i nie naruszającymi zasady wyrażonej w § 8 ust. 1 niniejszego Statutu.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do :

1)        aktywnego udziału w pracach Związku,

2)        przestrzegania statutu Związku oraz uchwał organów statutowych Związku,

3)        terminowego uiszczania składek,

4)        udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności,

5)        wspierania Związku w wykonywaniu zadań statutowych,

6)        dbałości o dobre imię Związku,

7)        przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Związku.

§ 12

Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w pracach organów Związku z głosem doradczym.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w razie:

1)        wystąpienia ze Związku na zasadach określonych w ust. 2,

2)        rozwiązania Związku, na zasadach określonych w § 24 Statutu,

3)        wykluczenia ze Związku – na zasadach określonych w ust. 3 – przez Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu, na skutek :

a) prowadzenia przez członka działalności na szkodę Związku,

b) uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych,

c) uchylania się od opłacania składek członkowskich, w całości lub w części, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4)        likwidacji podmiotu będącego członkiem.

 1. Wystąpienie ze Związku następuje przez złożenie przez członka zwyczajnego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu, najpóźniej na 3 miesiące kalendarzowe przed datą wystąpienia, przy czym członkostwo ustaje wraz z upływem terminu wskazanego powyżej.
 2. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy uchwały Zebrania Ogólnego, podjętej na wniosek Zarządu w głosowaniu tajnym, większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 1/2 przedstawicieli członków zwyczajnych na Zebranie Ogólne.
 3. Z chwilą ustania członkostwa wygasają prawa i obowiązki członka zwyczajnego Związku, za wyjątkiem obowiązku uiszczenia zaległych składek członkowskich.
 4. W związku z ustaniem członkostwa, członkowi zwyczajnemu nie przysługuje żadne roszczenie względem majątku Związku.
 5. W przypadku utraty członkostwa na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. c) powyżej, ponowne przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległości z tytułu składek członkowskich.

Rozdział IV

Organy Związku

§ 14

 1. Organami Związku są :

1)        Zebranie Ogólne,

2)        Zarząd,

3)        Komisja Rewizyjna.

 1. Organy Związku wyrażają swoją wolę w formie Uchwał. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. W sprawach personalnych głosowania są tajne. W innych przypadkach, głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
 3. Zebranie Ogólne podejmuje uchwały większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej ½ członków organu kolegialnego, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego organu kolegialnego.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 15

 1. Zebranie Ogólne jest najwyższym organem Związku i może obradować jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku, z inicjatywy Zarządu. Zwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd poprzez zawiadomienia przesłane listami poleconymi, pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą kurierską, za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom zwyczajnym porządek obrad Zebrania Ogólnego.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna:
 • z własnej inicjatywy – w przypadku, gdy uzna to za niezbędne,
 • na pisemny wniosek złożony wraz z pisemnym uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad przez co najmniej ¼ przedstawicieli członków zwyczajnych na Zebranie Ogólne – w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym nie musi odpowiadać wymogom określonym w ust. 2 powyżej.

 1. W Zebraniu Ogólnym uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni poprzez upoważnionych przedstawicieli, na zasadach określonych poniżej.

1)        każdy członek zwyczajny Związku powinien być reprezentowany przez co najmniej jednego przedstawiciela, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 poniżej,

2)        przedstawicieli na Zebranie Ogólne delegują:

 1. a) Polskie Radio – S.A w liczbie 17,
 2. b) spółki radiofonii regionalnej działając łącznie w liczbie 17,
 3. c) Telewizja Polska S.A. w liczbie 34.

3)        Prawo delegowania przedstawicieli przysługuje danemu członkowi zwyczajnemu Związku pod warunkiem nieposiadania przez tego członka zaległości z tytułu składki na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Zebranie Ogólne.

 1. Każdemu przedstawicielowi przysługuje 1 głos.
 2. Przedstawiciele działają osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego przez danego członka zwyczajnego Związku. Pełnomocnictwo dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone do protokołu Zebrania Ogólnego.
 3. Zebranie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 4. Zebranie Ogólne jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½ przedstawicieli członków zwyczajnych Związku, chyba że Statut przewiduje wymóg wyższego quorum. W przypadku braku quorum Zarząd Związku wyznacza drugi termin, w którym Zebranie Ogólne może podejmować uchwały bez względu na liczbę przedstawicieli; nie dotyczy to podejmowania przez Zebranie Ogólne uchwał w przedmiocie:
 5. a) wyboru i odwołania członków Zarządu,
 6. b) wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej,
 7. c) wykluczenia członka zwyczajnego ze Związku,
 8. d) zmiany Statutu Związku,
 9. e) rozwiązania Związku oraz uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Związku.
 10. Zwyczajne Zebranie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 11. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte jedynie w przypadku, gdy wszyscy przedstawiciele są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone pomimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 16

 1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

1)        wybór i odwołanie członków Zarządu, w trybie i na zasadach określonych w § 17 ust. 2 i 3,

2)        wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, w trybie i na zasadach określonych w § 19 ust. 2 i 3,

3)        uchwalanie programów działania Związku,

4)        uchwalanie statutu i jego zmian,

5)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,

6)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku i z wykonania budżetu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

7)        podejmowanie uchwał w sprawie podziału osiągniętego zysku lub pokryciu poniesionej straty,

8)        podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,

9)        podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,

10)      podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Związku,

11)      podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego Związku zgodnie z § 13 ust. 3 niniejszego Statutu,

12)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

13)      powoływanie zespołów i komitetów roboczych,

14)      podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu może być podjęta przez Zebranie Ogólne większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej ¾ przedstawicieli członków zwyczajnych Zebrania Ogólnego.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 8), określa rozdział VII niniejszego Statutu.
 3. Zasady pracy Zebrania Ogólnego określa regulamin uchwalony przez ten organ.

§ 17

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą i całokształtem działalności Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Zarząd liczy trzy lub cztery osoby, w tym Prezesa i Wiceprezesa i jest wybierany na czteroletnią wspólną kadencję przez grupy przedstawicieli wskazane w § 15 ust. 4 pkt 2), przy czym każda z grup głosuje jedynie na kandydatów przez nią zgłoszonych, z zastrzeżeniem, iż:

1)        Każda grupa przedstawicieli wskazana w § 15 ust. 4 pkt 2) może zgłosić kandydatów wyłącznie spośród osób zasiadających w Zarządach Spółek, których są przedstawicielami,

2)        grupy przedstawicieli wskazane w § 15 ust. 4 pkt 2) lit. a i b wybierają po jednym członku Zarządu każda a grupa przedstawicieli wskazana w § 15 ust. 4 pkt 2) lit. c wybiera jednego lub dwóch członków Zarządu,

3)        funkcje członków Zarządu mogą pełnić jedynie osoby zasiadające w Zarządach spółek będących członkami zwyczajnymi Związku,

4)        głosowania w grupach są tajne i odbywają się zwykłą większością głosów.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

1)        śmierci,

2)        odwołania, przy czym danego członka Zarządu odwołać może wyłącznie grupa przedstawicieli na Zebranie Ogólne, która powołała go zgodnie z ust. 2,

3)        ustania członkostwa danego członka Zarządu w Zarządzie reprezentowanej przez niego spółki będącej członkiem zwyczajnym Związku z dniem ustania  członkostwa danego członka Zarządu w Zarządzie reprezentowanej przez niego spółki będącej członkiem zwyczajnym Związku,

4)        rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Związku – w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Związku,

5)        ustania członkostwa w Związku reprezentowanego przez danego członka Zarządu członka zwyczajnego Związku – w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z dniem ustania członkostwa członka zwyczajnego Związku, na zasadach określonych w § 13 Statutu.

 1. Funkcje Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu pełnią rotacyjnie w kolejnych okresach rocznych poszczególni członkowie Zarządu zgodnie z ustaloną przez nich kolejnością.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 1. Zasady pracy Zarządu określa regulamin pracy uchwalony przez ten organ.

§ 18

 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Związku, niezastrzeżone przez niniejszy Statut do kompetencji Zebrania Ogólnego lub Komisji Rewizyjnej, należą do zakresu działania Zarządu.
 2.  Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 • przyjęcie nowych członków zwyczajnych,
 • przyjęcie projektów i planów działania Związku i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Ogólnemu,
 • przyjęcie projektu budżetu Związku
 • przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności Związku, z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych,
 • zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 5000 (słownie: pięć tysięcy ) złotych,
 • prowadzenie przez Związek działalności, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu,
 • tworzenie funduszy Związku,
 • zatwierdzenie planów i projektów oraz sprawozdań z działalności Biura Związku,
 • zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 • opiniowanie prac zespołów i komitetów roboczych powoływanych przez Zebranie Ogólne,
 1. Zarząd składa Zebraniu Ogólnemu roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od pięciu do siedmiu członków wybranych na czteroletnią wspólną kadencję przez grupy przedstawicieli wskazane w § 15 ust. 4 pkt 2) podczas Zebrania Ogólnego, przy czym każda z grup głosuje jedynie na kandydatów przez nią zgłoszonych, z zastrzeżeniem, iż:

1)        Każda grupa przedstawicieli wskazana w § 15 ust. 4 pkt 2) może zgłosić kandydatów wyłącznie spośród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych w podmiotach, będących członkami zwyczajnymi Związku, których są przedstawicielami,

2)        grupy przedstawicieli wskazane w § 15 ust. 4 pkt 2) lit. a i c wybierają po dwóch członków Komisji Rewizyjnej a grupa przedstawicieli wskazana w § 15 ust. 4 pkt 2) lit. b wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej,

3)        głosowanie w grupach jest tajne i odbywa się zwykłą większością głosów.

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1)        śmierci,

2)        odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Zebranie Ogólne, w trybie określonym w ust. 2,

3)        ustania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia łączących danego członka Komisji Rewizyjnej z reprezentowanym przez niego członkiem zwyczajnym Związku – w takim przypadku mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem zakończenia stosunku prawnego łączącego danego członka Komisji Rewizyjnej z reprezentowanym przez niego członkiem zwyczajnym Związku,

4)        rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej – w takim przypadku mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wskazanym w pisemnym oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

5)        ustania członkostwa w Związku reprezentowanego przez danego członka Komisji Rewizyjnej członka zwyczajnego Związku – w takim przypadku mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem ustania członkostwa członka zwyczajnego Związku, na zasadach określonych w § 13 Statutu.

 1. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza oraz uchwalają regulamin pracy Komisji.
 2. Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w innych statutowych organach Związku,
 3. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalany przez ten organ.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu prac organów Związku, w szczególności realizacji uchwał, wykonania programów, planów oraz budżetu.
 2. Z wykonanych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdania Zebraniu Ogólnemu.
 3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek występować do właściwych organów z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia pokontrolne.
 4. Komisja Rewizyjna składa Zebraniu Ogólnemu sprawozdanie z działalności, zawierające wyniki badania sprawozdania finansowego Związku i wnioskuje
  o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
 5. Komisja Rewizyjna może wnioskować o odwołanie członka Zarządu.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Związku

§ 21

 1. Dla obsługi organów Związku tworzy się Biuro Związku.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd.
 3. Dyrektor podlega Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków i kompetencji. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Prezes Zarządu działając łącznie z drugim Członkiem Zarządu, ustalając składniki i wysokość jego wynagrodzenia.
 4. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor Biura Związku za zgodą Prezesa Zarządu Związku.
 5. Organizację wewnętrzną i zadania Biura Związku określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VI

Majątek Związku. Zasady reprezentacji

§ 22

 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Dochodami Związku są :

1)        opłaty wpisowe,

2)        wpływy ze składek członkowskich,

3)        dochody z majątku Związku,

4)        subwencje, darowizny, spadki i zapisy osób lub instytucji.

 1. Związek może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Związku.

§ 23

 1. Do składania oświadczeń majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Związku, w granicach określonych przez Zarząd, wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych osób.
 2. Osobami uprawnionymi są:

1)        Prezes Zarządu,

2)        Wiceprezes Zarządu,

3)        członkowie Zarządu,

4)        osoby ustanowione, jako pełnomocnicy (w granicach ich umocowania).

Rozdział VII

Rozwiązanie Związku

§ 24

 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej ¾ przedstawicieli członków zwyczajnych na Zebranie Ogólne.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Związku.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Do czasu odbycia pierwszego Zebrania Ogólnego, które dokona wyboru władz Związku, oświadczenia woli w imieniu Związku składają członkowie Komitetu Założycielskiego według zasady, o której mowa w § 23 ust. 1.
 2. Komitet Założycielski, w terminie 30 dni od dnia wpisania Związku do rejestru zwoła Zebranie Ogólne.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.